Kobe

Himeji Shin-Kobe
06:30 → 06:50, 20 min, 2 stop
Kodama No.830 (Series N700) (For Shin-Osaka)
Isago-bashi Bridge
120 m, 3 min
Nunobiki Falls – Mentaki
Nunobiki Falls – Tsutsumidaki
Nunobiki Falls – Meotodaki
Sarunokazura Bridge
Tanigawa Bridge
Gohonmatsu Waterfall
Nunobiki Dam
total 1.2 km, 22 min
Kaiunfukutoku Benzaiten Shrine
Gosha Inari Shrine
Tokkōin Temple
1 km, 17 min
Shin-Kobe
650 m, 12 min
Kitano Ijinkan-Gai

Shin-Kobe
Kobe
One-way ropeway + Herb garden admission
280 บาท
close 16.30
Welcome Garden
Herb Museum
Potager Garden
Lavender Garden
Oriental Garden
Four-Season Gardens
Lawn
Lily garden