Kyoto

เคียวโตะ

Ibaraki (Osaka) – JR Nagaokakyō
18 min, ¥320
Nagaoka Tenmangu Shrine
Nagaoka Park